GEMEENTEBLADAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 8-3-2024

  1. Bekendmakingen Peel en Maas
  2. GEMEENTEBLADAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, overwegende: dat het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast; besluiten gelet op het bepaalde in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet:Artikel 1Als toezichthouder belast met het houden van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert, worden aangewezen de medewerkers van team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid van de gemeente Peel en Maas met de functies:1.Medewerker integrale handhaving A2.Medewerker integrale handhaving B3.Medewerker integrale handhaving C4.Toezichthouder A5.Toezichthouder B6.Adviseur Openbare Orde en Veiligheid7.Medewerker Fysieke OmgevingDe aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.Artikel 2De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:1.Omgevingswet;2.Woningwet;3.Wet milieubeheer;4.Wet goed verhuurderschap;5.Wet basisregistratie personen;6.Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas;7.Wegsleepverordening Peel en Maas;8.Erfgoedverordening Peel en Maas;9.Bomenverordening Peel en Maas;Artikel 3Aan de medewerkers genoemd in artikel 1 wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht. Artikel 4 De medewerkers genoemd in artikel 1 zijn aangewezen om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.Artikel 5Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet Peel en Maas’ treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024. Artikel 6Eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens bovengenoemde wet- en regelgeving worden ingetrokken per 1 januari 2024.Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2024.Burgemeester en wethouders van Peel en Maas,de gemeentesecretaris de burgemeesterK.H. Werps-Aerts W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Unknown

 Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.