GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas - Vaststellen maximumsnelheid 30 km/uur Aan de Koeberg - Helden Kenmerk

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 31-1-2024

  1. Bekendmakingen Peel en Maas
  2. GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas – Vaststellen maximumsnelheid 30 km/uur Aan de Koeberg – Helden Kenmerk

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Zaaknummer 1894/2023/ 2870613Documentnummer 1894/2023/ 2870616Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:Wetgeving De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: •Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);•Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);•Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);•Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het verzekeren van de verkeersveiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers is het wenselijk op Aan de Koeberg op het weggedeelte buiten de bebouwde kom tot de fysieke wegafsluiting bij de Nachtegaalstraat de maximumsnelheid 30 km/uur vast te stellen.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Dat Aan de Koeberg een voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg buiten de bebouwde kom van Helden is;•Dat de weg geen doorgaande verkeersfunctie heeft en vooral gebruikt wordt door bezoekers van het achterliggend natuurgebied en doorgaand fietsverkeer;•Dat Aan de Koeberg onderdeel uitmaakt van een fietsroute;•Dat aan de weg een parkeerterrein voor bezoekers van het natuurgebied ligt;•Dat aan de weg de parkeerterreinen voor Kerkeböske, Kindcentrum Natuurtalent en Jong Nederland liggen;•Dat de huidige maximumsnelheid op Aan de Koeberg 60 km/uur bedraagt;•Dat langs de weg geen aparte fiets- en voetgangersvoorzieningen aanwezig zijn, waardoor langzaam- en gemotoriseerd verkeer gebruik moeten maken van dezelfde rijbaan;•Dat door het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur de snelheidsverschillen tussen gemotoriseerd- en langzaam verkeer verkleind worden en de verkeersveiligheid op de weg verbetert.OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BelangenafwegingNiet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord model A1van Bijlage I van het RVV 1990 op Aan de Koeberg, gedeelte buiten de bebouwde kom tot de Nachtegaalstraat, de maximumsnelheid op 30 km/uur vast te stellen;2.Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende bebordingtekening;3.Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn.Panningen 24 januari 2024Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,Teammanager openbare ruimte,P.H.G.M. PeetersDit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in het Gemeenteblad van 29 januari 2024.Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 30 januari tot en met 11 maart 2024 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:•De naam en het adres van de indiener;•De dagtekening;•Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;•De gronden van het bezwaar.Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.

Unknown

 Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.