GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit – Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Alexanderplein Meijel

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. GEMEENTEBLADGemeente Peel en Maas – Verkeersbesluit – Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Alexanderplein Meijel

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

KenmerkZaaknummer 1894/2023/2824563Documentnummer 1894/2023/2828854Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:Wetgeving De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: •Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);•Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);•Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);•Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg is het gewenst op het Alexanderplein te Meijel een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen voor een bewoner van het Alexanderplein.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Dat een bewoner van het Alexanderplein verzocht heeft in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van de woning;•Dat de aanvrager beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;•Dat de aanvrager geen beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein;•Dat de aanvrager gebruik maakt van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van het Alexanderplein;•Dat vanwege de parkeerdruk in de omgeving van de woning van de aanvrager niet altijd gegarandeerd kan worden dat een vrije openbare parkeerplaats binnen 100 meter beschikbaar is.•Dat de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken niet leidt tot een verhoging van de parkeerdruk in de omgeving van het Alexanderplein aangezien de aanvrager anders ook gebruik zou maken van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van het Alexanderplein.OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BelangenafwegingDoor het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats verdwijnt een reguliere openbare parkeerplaats op het Alexanderplein. De gemeente is van mening dat weggebruikers met een beperking de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. Het belang van de aanvrager vinden wij in deze situatie zwaarder wegen dan het verlies aan openbare parkeercapaciteit. Bovendien maakt de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats op dit moment ook al gebruik maakt van de openbare parkeerplaatsen op het Alexanderplein. De gehandicaptenparkeerplaats heeft derhalve weinig gevolgen voor de parkeerdruk in de buurt. Overige parkeerders kunnen gebruik maken van de overige parkeerplaatsen die in de buurt liggen.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het plaatsen van verkeersbord E6 van Bijlage I van het RVV 1990, voorzien van onderbord OB309 met daarop aangegeven het kenteken van het bij de aanvrager in gebruik zijnde motorvoertuig, op het Alexanderplein een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vast te stellen;2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening;3. Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.Panningen 9 oktober 2023Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,Teammanager openbare ruimte,P.H.G.M. PeetersDit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in het Gemeenteblad van 10 oktober 2023.Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 11 oktober tot en met 21 november 2023 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:•De naam en het adres van de indiener;•De dagtekening;•Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;•De gronden van het bezwaar.Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.