STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan woning Hub 6 en woning Hub ongenummerd te Panningen, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanInzien bestemmingsplanBeroepstermijnBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorzieningInwerkingtredingVragen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Peel en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan woning Hub 6 en woning Hub ongenummerd te Panningen, Peel en MaasInhoud bestemmingsplanInzien bestemmingsplanBeroepstermijnBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorzieningInwerkingtredingVragen

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 16 april 2013 het bestemmingsplan woning Hub 6 en woning Hub ongenummerd te Panningen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. De ontwikkeling voorziet in het beëindigen van het agrarisch bedrijf aan de Hub 6 te Panningen, waarbij de bedrijfswoning wordt omgezet naar de burgerwoning en de sloop van de kassen in ruil voor de bouw van een burgerwoning op het perceel Hub ongenummerd (tussen Hub 4 en Hub 7). Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0059-VG01; • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl → Inwoners →Wonen leven →Bouwen en wonen →Bestemmingsplannen; • Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage. De beroepstermijn loopt van 25 april 2013 tot en met 5 juni 2013 Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de terinzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 4264426. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend Voor meer informatie neemt u contact met dhr. L.A. Silva of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.