WATERSCHAPSBLADBekendmaking maatwerkbesluit Waterschap Limburg voor het aanbrengen van grondwal ter plaatse van de Eelserstraat 28 te Beringe, in de nabijheid van het oppervlaktewaterlichaam de Kaumeshoek in de gemeente Peel en Maas

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwspeelenmaas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen peelenmaas
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking maatwerkbesluit Waterschap Limburg voor het aanbrengen van grondwal ter plaatse van de Eelserstraat 28 te Beringe, in de nabijheid van het oppervlaktewaterlichaam de Kaumeshoek in de gemeente Peel en Maas

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 28 juni 2023 aan degene voor wie het maatwerkbesluit geldt toegezonden.  Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 27 juni 2023 onder het stellen van voorschriften, een maatwerkbesluit is verleend voor het aanbrengen van grondwal ter plaatse van de Eelserstraat 28 te Beringe, in de nabijheid van het oppervlaktewaterlichaam de Kaumeshoek.InzageHet maatwerkbesluit met bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid van de Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2023-Z8671. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Voorlopige voorzieningHet maatwerkbesluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.  U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.  Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.InformatieVoor nadere informatie over het maatwerkbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.   Roermond, 30 juni 2023  Het dagelijks bestuur,Erik Keulers, secretaris-directeurLambert Verheijen, dijkgraaf

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Lokaalnieuwspeelenmaas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Peel en Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Peel en Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.